Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., § 5 odst. 4, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

Obrázek vlna
Obrázek vlna
Obrázek vlna
Obrázek vlna

Kontakt

Obecní úřad Planá
Planá 59,
370 01 České Budějovice

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., § 5 odst. 4, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

 1. Oficiální název

  Obec Planá

 2. Důvod a způsob založení

  Obec Planá jako základní územně samosprávný celek je založena na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle čl. 99 tohoto právního předpisu. Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů. Nadřízeným správním orgánem v přenesené působnosti jsou příslušné správní orgány dle dané agendy. V samostatné působnosti je dozorovým, kontrolním a metodickým orgánem Ministerstvo vnitra ČR.

 3. Organizační struktura
 4. Kontaktní spojení

  Obec Planá Planá 59 370 01 České Budějovice

  1. Kontaktní poštovní adresa

   Obecní úřad Planá Planá 59 370 01 České Budějovice

  2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

   Obecní úřad Planá Planá 59 370 01 České Budějovice

  3. Úřední hodiny

   Pondělí 7:00 - 12:00 13:00 - 18:000

  4. Telefonní čísla

   387 203 091 - obecní úřad (kancelář)

   Mobilní telefon:
   777 089 194 - starosta
   721 769 387 - místostarosta
   603 103 620 - správce haly
   607 988 898 - technický pracovník obce

  5. Čísla faxu

   Obec nemá fax.

  6. Adresa internetové stránky

   www.obecplana.cz

  7. Adresa e-podatelny

   podatelna@obecplana.cz

  8. Další elektronické adresy

   starosta@obecplana.cz
   hala@obecplana.cz
   knihovna@obecplana.cz

  9. ID datové schránky

   6qqb5u2

 5. Případné platby lze poukázat

  Číslo účtu: 36323231/0100
  Platby v hotovosti lze uhradit na pokladně obecního úřadu v úředních hodinách.

 6. 00581852

 7. DIČ

  CZ00581852 - obec není plátcem DPH

 8. Dokumenty
  1. Seznam hlavních dokumentů

   Územní plán obce
   Vyhlášky a předpisy

  2. Rozpočet

   Rozpočet v aktuálním a uplynulém roce

 9. Žádosti o informace

  Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu obecního úřadu (viz bod 4.1), za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na elektronickou podatelnu obce (viz bod 4. 7), nebo do datové schránky obce (viz bod 4. 9).

 10. Příjem žádostí a dalších podání

  Ústní žádosti a stížnosti lze podávat na obecním úřadě obce v úředních hodinách.
  Písemné podněty je třeba adresovat na adresu obecního úřadu (viz bod 4. 1). Elektronické podněty je třeba adresovat na elektronickou podatelnu obce (viz bod 4. 7), nebo do datové schránky obce (viz bod 4. 9).

 11. Opravné prostředky

  Proti rozhodnutí obce, jako povinného subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterým obec odmítla poskytnout informaci na základě žádosti lze podat odvolání dle § 16 InfZ. *

  § 16
  Odvolání

  (1) Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.

  (2) Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení odvolání.

  (3) Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu povinnému subjektu. Lhůta nelze prodloužit.

  (4) Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti.
  Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout. Na postup obce při vyřízení žádosti o informaci dle InfZ lze podat stížnost dle § 16a InfZ.

  § 16
  Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

  (1) Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen “ stížnost“) může podat žadatel,

  a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,

  b) kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,

  c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo

  d) který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.

  (2) Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji hned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.

  (3) Stížnost podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne

  a) doručení sdělení § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,

  b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.

  (4) O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

  (5) Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

  (6) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. a), b) nebo c) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne a rozhodne tak, že

  a) postup povinného subjektu potvrdí,

  b) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, žádost vyřídil, případně předložil žadateli konečnou licenční nabídku, nebo

  c) usnesením věc převezme a informaci poskytne sám nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti.

  (7) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. d) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že

  a) výši úhrady nebo odměny potvrdí,

  b) výši úhrady nebo odměny sníží; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti, nebo

  c) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, zjednal nápravu, jde-li o úhradu nebo odměnu za poskytnutí informace územním samosprávným celkem v samostatné působnosti.

  (8) Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

  (9) Rozhodnutí podle odstavců 6 a 7 se oznamuje žadateli a povinnému subjektu. Proti rozhodnutí vydanému podle odstavců 6 a 7 se nelze odvolat. Jde-li však o rozhodnutí podle odstavce 6 písm. c), nelze se odvolat v případě, kdy rozhodl nadřízený orgán určený podle § 178 odst. 2 věty poslední správního řádu nebo podle § 20 odst. 5 tohoto zákona.

  (10) Je-li poskytnuta informace podle odstavce 6 písm. c), žadatel může ve smyslu odstavce 1 písm. a) nebo c) postupovat obdobně.

 12. Formuláře

  Formuláře, kterými se lze obracet na obec jsou přístupny zde. Tyto formuláře lze získat také na obecním úřadě v úředních hodinách.

 13. Popisy postupů - návody na řešení životních situací

  https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/

 14. Předpisy
  1. Nejdůležitější předpisy.

   Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
   Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
   Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
   Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
   Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
   Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

   Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

  2. Vydané právní předpisy.

   Právní předpisy obce jsou dostupné na internetových stránkách obce, odkaz zde.
   Právní předpisy obce a jejich evidence jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.

 15. Úhrady za poskytování informací
  1. Sazebník úhrad
  2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací Žádná usnesení vydaná dle § 16a odst. 7 InfZ nebyla dosud přijata.
 16. Licenční smlouvy
  1. Vzory licenčních smluv.

   Vzor licenční smlouvy dostupný zde.

  2. Výhradní licence.

   Obec v této době nemá uzavřenou žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence.

 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

  Výroční zpráva za rok 2017
  Výroční zpráva za rok 2018

  Zveřejňování poskytnutých informací na žádost: 
  Poskytování informací dle zák. 106/1999

 18. * Kde je v tomto dokumentu použita zkratka „Infz“, je jí myšlen zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Nadcházející události

Obrázek vlna
Obrázek vlna