Úřední deska

Obecní úřední deska

Obrázek vlna
Obrázek vlna
Obrázek vlna
Obrázek vlna

Kontakt

Obecní úřad Planá
Planá 59,
370 01 České Budějovice

Návrh změny č. 7 územního plánu obce Planá - vyhodnocení připomínek a návrh rozhodnutí o námitkách - žádost pro dotčené orgány o vyjádření k vypořádání námitek a připomínek.

Obsah:
Obecní úřad Planá jako pořizovatel změny č. 7 územního plánu obce Planá podle § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen "stavební zákon"), zaslal dotčeným orgánům, v souladu s § 53 odst. 1 stavebního zákona návrh na vyhodnocení podaných připomínek a rozhodnutí o námitkách uplatněných v zákonem stanovených termínech v rámci 2. opakovaného veřejného projednání návrhu změny č. 7 územního plánu obce Planá. Podle § 53 odst. 1 stavebního zákona může, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení, dotčený orgán a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatnit své stanovisko k návrhu vyhodnocení podaných připomínek. Pokud dotčený orgán nebo krajský úřad jako nadřízený orgán neuplatní stanovisko v uvedené lhůtě, má se za to, že s návrhy pořizovatele souhlasí.

Vyvěšeno: 10.10.2019
Sejmuto: 11.11.2019

Nadcházející události

Obrázek vlna
Obrázek vlna