Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.


1.Úplný oficiální název povinného subjektu
Obec Planá 
               
2.Důvod a způsob založení 
Zákon o obcích č. 128/2000 Sb.
Obec Planá je jedním ze základních územních samosprávných společenství občanů; tvoří  územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Obec pečuje o všestranný rozvoj  svého území a potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech (zákon 128/2000 Sb., § 2 odst. 2)
        
3.Organizační struktura 
Obec Planá má sedmičlenné volené zastupitelstvo obce, starostu a místostarostu.
Zastupitelstvo zřídilo finanční a kontrolní výbor. 
                
4.Kontaktní spojení 
Obecní úřad Planá, Planá 59, 370 01 České Budějovice 
Úřední hodiny : Pondělí  8:00 – 12:00  13:00 – 18:00 hodin
 telefonní čísla : 387 203 091, 721 769 387, 777 089 174
číslo faxu : 387 203 091
internetové stránky : www.obecplana.cz
adresa e-podatelny : obec@obecplana.cz 
další elektronické adresy : starosta@obecplana.cz
          
5.Případné platby lze poukázat 
běžný účet obce – KB a.s., pobočka České Budějovice 
číslo účtu : 36323231/0100
hotovostní úhrady v úředních hodinách v kanceláři obecního úřadu 
      
6.IČO
Identifikační číslo organizace 00581852
            
7.DIČ 
Daňové identifikační číslo – CZ00581852 – obec není plátcem DPH
                    
8.Dokumenty 
územní plán – v grafické podobě je k dispozici na OÚ. 
Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok bude  postupně doplněno do příslušné sekce těchto internetových stránek. 
                 
9.Žádosti o informace 
Každá fyzická a právnická osoba může požádat o informaci ústně nebo písemně, faxem  nebo elektronickou poštou. Dotaz musí být jasně formulován, aby bylo zcela zřejmé, jaká  informace je požadována. Žádost může být podána do kanceláře obecního úřadu nebo zaslána jakýmkoli komunikačním prostředkem na adresy či čísla uvedená v bodě 4.            

          
10.Příjem žádostí a dalších podání 
Pro podání žádostí a dalších podaní lze uskutečnit na všechny kontakty pod bodem 4.
               
11.Opravné prostředky 
Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu :

Opravné prostředky proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení (dle zákona č. 500/2004   Sb.,správní řád, ve znění pozdějších předpisů) se podávají prostřednictvím Obecního  úřadu Planá, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek  stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Opravné prostředky proti rozhodnutí obce :

Proti rozhodnutí obce, které nemá charakter správního rozhodnutí, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projednají orgány obce.

Soudní přezkoumání :

Došlo-li pravomocným rozhodnutím obecního úřadu ke zkrácení práv fyzické či právnické osoby, lze do dvou měsíců od doručení rozhodnutí podat podle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, a dále podle zákona č. 99/1963 Sb.,  občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, žalobu k příslušnému soudu.

            
12.Formuláře 
Pro získání potřebných formulářů, které jste nenalezli na těchto stránkách, kontaktujte, prosím,  obecní úřad. 
                  
13.Návody pro řešení životních situací 
V případě potřeby pomoci s řešením různých životních situací kontaktujte pracovníky  obecního úřadu, kteří se Vám budou snažit pomoci v rámci svých zákonných a časových možností. 
               
14.Nejdůležitější předpisy 
Přehled nejdůležitějších předpisů, podle kterých obec jedná

-  zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
-  zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů 
-  zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí ve znění pozdějších předpisů 
-  zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
-  zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 
-  zákon č. 40/1994 Sb., o veřejných zakázkách 
-  zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti  podpisu 
-  zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
-  zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků 
-  zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů
-  zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů 
-  zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení 
-  zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích 
-  zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
-  zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů 
-  zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů a další

Dále obec jedná dle místních vyhlášek,které jsou zveřejněny na úřední desce. 
          
15.Úhrady z poskytování informací 
Sazebník úhrad za poskytování informací bude doplněn.
          
16.Licenční smlouvy
 Licenční smlouvy nejsou k dispozici.
             
17.Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zprávy jsou k dispozici na sekci úřední deska – oznámení.